BRUSSEL, GROENE ECONOMISCHE HOOFDSTAD

We willen dat Brussel een voortrekkersrol speelt op het vlak van groene economie. Dat gaat dan over het zelf eisen van ecologisch verantwoorde producten maar ook over het stimuleren van ecologische vernieuwing en vergroening van onze industrie, … We stellen een systeem voor waarbij de overheid Green Deals afsluit met Brusselse bedrijven en organisaties, ze helpt om makkelijker aan financiering te geraken, de markt stimuleert door zelf het goede voorbeeld te geven en voluit in te zetten op een echt circulair systeem waarbij afval een grondstof wordt.

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen rond economie en werk die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben. Wil je het overzicht zien van de prioriteiten die we uiteindelijk naar voor schuiven, dan klik je hier.

Green Deals

De overheid moet Green Deals afsluiten met Brusselse bedrijven en organisaties. Zo werken we actief alle drempels weg die vernieuwende groene initiatieven in de weg staan. Overheid en samenleving werken hier dus vanaf de start op interactieve wijze samen. De knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, innovatie, netwerkvorming en het ontbreken van marktprikkels.

1. Screening regelgeving

Er komt een screening van de bestaande regelgeving: soms werken onze ordonnanties, decreten en verordeningen experimenten en innovatie op het vlak van duurzaamheid tegen. In samenwerking met het werkveld wordt er bekeken waar de problemen zitten en hoe die weggewerkt kunnen worden.

2. Duwtje in de rug

Omdat nieuwe en innovatieve producten het in het begin vaak moeilijk hebben om hun plekje op de markt te veroveren, zou de overheid een aantal marktprikkels moeten voorzien als duwtje in de rug. Dat kan gaan over erkenningslabels, het aankoopbeleid van de overheid zelf of het herevalueren van sommige bestaande normen.

3. Sectoren samenbrengen

We stimuleren technologische innovatie door verschillende sectoren samen te brengen waardoor een vernieuwende bedrijvigheid kan ontstaan. Dat kan gebeuren door netwerkevenementen en innovatiebeurzen te organiseren, bedrijvencentra en incubators op te zetten, … In samenwerking met de overheid, proberen ondernemers en andere partners zo samen tot een innovatieve businesscase, product of dienst te komen.

NIEUW ! 4. Nieuwste technieken op school

De groene economie stelt heel wat beroepen voor nieuwe uitdagingen. We moeten onze scholen aanzetten en ondersteunen om de nieuwste technieken en tendenzen aan hun leerlingen aan te leren. Zo hebben ze zelf een voordeel op hun leeftijdgenoten én zullen ze deze technieken automatisch toepassen in de bedrijven waar ze gaan werken of die ze zelf opzetten. – Een voorstel van C. Roy

NIEUW ! 5. Handelsplan per gemeente

We willen de lokale handel ondersteunen door per gemeente een handelsplan op te stellen. We proberen daarbij handelszaken samen te brengen (in de gemeentecentra / handelswijken) en richten daar de omgeving aantrekkelijk in. Zo geven we de klanten vlakbij een voldoende en gevarieerd aanbod en een aangename winkelervaring. – Een voorstel van D. Schoovaert

Circulaire economie

Het traditionele lineaire economische model is gebaseerd op een patroon van ‘neem-maak-consumeer-gooi weg’. Een circulaire economie is gebaseerd op hergebruik, herstel, renovatie en recyclage.

1. Ambitieuze doelstellingen

We willen dat de overheid ambitieuze doelstellingen oplegt inzake recyclage en hergebruik voor al haar eigen projecten en aankopen. Zo moeten openbare aanbestedingen gebruikt worden om de circulaire economie te boosten en moet de overheid stoppen met het subsidiëren van het verbranden van afval.

2. Secundaire markt voor grondstoffen

We nemen maatregelen om de secundaire markt voor grondstoffen te stimuleren. Een betere afvalophaling en –verwerking is daarbij noodzakelijk (uitbreiding van de bestaande infrastructuur van afvalbeheer, duurdere vuilzakken, veralgemeend statiegeldsysteem) en we vragen een uitbreiding van de regelgeving die producenten verplicht goederen terug te nemen.

3. Langere levenstijd

Door reparatie- en verstel-initiatieven te ondersteunen proberen we goederen een langere levenstijd te geven. Dit zorgt ook voor meer lokale jobs.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Brussel moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en moet extra inzetten op de expertise-opbouw rond circulaire economie in onze stad. De 3% van het BBP die de EU vraagt, moet voor Brussel een minimum zijn. We zien hiervoor een verdeelsleutel van 1/3 voor de overheid en 2/3 door de privé.

NIEUW ! 5. Meer stadslandbouw

We willen meer stadslandbouwprojecten in Brussel. Zo leren we onze (jonge) Brusselaars hoe het voedsel dat ze eten geproduceerd wordt, zorgen we ervoor dat de afstand veld-bord veel korter kan worden, bewaren we groene ruimte of creëren we nieuwe groene ruimte (door bv. daken van bedrijven te gebruiken). De overheid zorgt ervoor dat de nodige studies en begeleiding opgezet worden zodat de kwaliteit van het voedsel gegarandeerd is. Verder creëren we een platform om stadslandbouwers in contact te brengen met eigenaars van terreinen die (tijdelijk of definitief) gebruikt kunnen worden. – Een voorstel van C. Philippart

NIEUW ! 6. De ‘rommelmarkt’ als kringloopwinkel

Brocanteurs, inboedelopruimers, rommelmarktverkopers … maken op hun manier deel uit van de kringloopeconomie. Ze kunnen actief meehelpen aan een efficiënt systeem van ophalen, herstel, verkoop, hergebruik. We zullen deze zelfstandigen aanmoedigen om actief samen te werken met kringloopwinkels en containerparken. Zo kunnen we meer zaken hergebruiken en strijden we ook tegen sluikstorten. – Een voorstel van C. Worms

Financiering

Startende en groeiende ondernemingen hebben nood aan financiering, maar ondervinden zeer veel moeilijkheden om hier aan te raken. Banken zijn erg terughoudend in het verstrekken van leningen aan nieuwe en vernieuwende projecten. Als overheid maken we het makkelijker alternatieve financieringsmiddelen in te zetten.

1. Duurzame investeringen

We zetten bedrijven aan tot het doen van duurzame investeringen door als overheid mee garant te staan voor de verkorting van terugverdientijden. Heel wat KMO’s kunnen significante besparingen doen op hun energiefactuur. Ze hebben echter niet altijd de middelen om de basisinvesteringen te doen. Er bestaan echter gespecialiseerde bedrijven die het ganse proces op zich nemen: van de analyse tot de installatie, het onderhoud als het meezoeken naar financiering. Het is de bedoeling dat de investeringslening wordt terugbetaald met het verschil tussen de oude en de nieuwe energiefactuur.

2. Proxi-lening

Wij willen de 260 miljard euro spaargeld activeren door mensen fiscaal aan te moedigen om zelf te investeren in de lokale ondernemingen waar ze in geloven. Ondernemingen kunnen dan beperkte bedragen lenen bij familie, vrienden en fans. De overheid geeft fiscale stimuli om dit mogelijk te maken. Dankzij deze proxi-leningen kunnen mensen hun droom realiseren. Een ander positief gevolg is dat je zo een grotere lokale verankering krijgt.

3. Crowdfunding

Via een samenwerking tussen de overheid en geïnteresseerde crowdfundingplatformen willen we een kwaliteitslabel opstellen voor projecten die geld willen ophalen via crowdfunding. Vaak is er immers sprake van een informatieprobleem, waardoor potentieel rendabele projecten financiering mislopen. Crowdfunding geeft vaak kansen aan minder voor de hand liggende projecten en zorgt voor een grotere betrokkenheid van de financiers.

Sociaal, ethisch en ecologisch

Overheden besteden enorme sommen aan investeringen, aankopen en subsidies. Het lijkt ons dan niet meer dan logisch dat ze het goede voorbeeld geven en hun sociale, ethische en ecologische verantwoordelijkheid ten volle opnemen.

1. Participatiebudget

We willen een participatiebudget vrijmaken voor nieuwe economische projecten. Zo kunnen burgers mee beslissen, mee sturen en steunen en voelen ze zich beter betrokken bij projecten in hun buurt.

2. Ethische, sociale en ecologische clausules

We schrijven standaard ethische, sociale en ecologische clausules in het bestek van de overheidsaanbestedingen. We overleggen daarvoor met de andere overheden in ons land om de drempels hiervoor weg te werken en met Europa om te kijken hoe we dit zo maximaal mogelijk kunnen doen.

MIS JE IETS?

Mis je iets? Heb jij nog een goed idee over hoe we Brussel in een maakstad kunnen veranderen, heb je een suggestie die we zeker moeten meenemen? Stuur ze ons dan door …